โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบชุมชน

“โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบชุมชน (COMMUNITY PARTCIPATION DESIGN)  เป็นส่วนในโครงการพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ”