LIVE “เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย”

Housing Talk 3

“เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย”

 

- แนวทางการพัฒนาบ้านที่คนทุกชนชั้นสามารถครอบครองได้
โดย รศ.ดร.กุลฑลทิพย์ พานิชภักดิ์
 
- การวางแผนระดับชุมชนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดย ผศ.ดร.บุญอนันต์ นทกุล
 
- เครื่องมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการอยู่อาศัย
โดย ดร.รัตน์มณี อ๋องสกุล
 
- ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ อุสันโน
 
🔴 สามรถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live
เพจ การเคหะแห่งชาติ