ARC247 ระบบโครงสร้างอาคาร 1

ARC247 ระบบโครงสร้างอาคาร 1

การทดลองศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับที่ว่าง (space)และมิติภายใต้โครงสร้าง

       การฝึกทดลองการออกแบบโครงสร้างกับมิติของที่ว่างขนาดใหญ่ ภายใต้ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบกันปกคลุมพื้นที่ ทำหน้าที่ถ่ายแรงชนิดต่างๆ ทางแนวดิ่งและแนวนอน ลงสู่พื้นดินอย่างสมดุลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถรับน้ำหนักการกระทำจากภายนอกได้ ปกป้องที่ว่างภายใน จากการกำหนดตำแหน่งและจัดความสัมพันธ์ของชิ้นส่วน เพื่อให้คุณลักษณะที่ต้องการปรากฎอยู่ในโครงสร้างและมิติของที่ว่าง(space) ที่เกิดขึ้นตามลักษณะพื้นฐานทางเรขาคณิตและทางกายภาพของวัสดุที่นำมาทดลอง