ทำเนียบนักศึกษาเก่า รุ่น 2

ทำเนียบนักศึกษาเก่า รุ่น 2

ชื่อ-นามสกุลอีเมล์
นาย วิชิต เติมธีรพร
นาย วัชรพงษ์ บุญยธโรกุล
นาย ดรุณ นาถจำนงdrunnn@gmail.com
นาย พิบูลย์ ลิ้มพานิชย์
นาย มานะ คชวงศ์
นาย วิษณุ จุลพันธ์
นาย ณัฐพล แสงมณี
นาย บุญส่ง หอบุญชิน
น.ส. ภัทรา แสงภู่
นาย ก้องเกียรติ ผาสุก
นาย ไตรวุฒิ น้อยศรี
นาย จิรศักดิ์ พนอนุอุดมสุข
นาย วัชรพล หิรัญคำ
นาย สหภาพ หาญเวช
นาย วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
นาย ฉัตรชัย เพรียบพร้อม
นาย ชาริยะ ปั้นสังข์
น.ส. ปนิดา โพธาศรี
นาย ปรศุ สุระมานะ
นาย ศราวุธ สัจจปิยะนิจกุล
นาย สั่งการ อ่ำสำอางค์
นาย ชานนท์ วาสิงหนchanon.wor@spu.sc.th
นาย เอกนรินทร์ แก้วใส
นาย ชัยวัฒน์ คร้ามภัย
นาย ปริญญา แสงเงิน
น.ส. สุธาสินี คงปฎิมากร
นาย เขตรัฐ รุ่งสวัสดิ์นุกุล
นาย พงศ์ศักดิ์ ศรีสินธุ์อุไร
นาย กัมปนาท เกตุอำไพ
นาย เรวัตร์ ทองเพ็ง
นาย ธนู กิจพิพิธ
นาย วิศรุต สุจวิพันธ์
นาย พรชัย บัวคีรี
นาย จักรพันธ์ รัตนศรี
นาย คมกริช สระสมศรี
นาย สัญญา โอวเจริญสกุล
นาย ประกิต กิจพจน์
นาย เอกพงษ์ เดียวสุรินทร์
น.ส. โอชัญญา บัวธรรม
น.ส. ณัฐชา ขัมพานนท์
นาย วิสิทธิ์ ศุภพิโรจน์
นาย ภาณุ ถนอมญาติpanu.artiste@gmail.com
นาย นพดล มูลทรา
นาย สัญชัย บุญคุณ
นาย เจริญ วงศ์มิตรไมตรี
นาย แสงรุ้ง เชิดชิด
น.ส. ยิ่งลักษณ์ วงศ์วนิชกังวาฬ
นาย เลิศศิลป์ แสงสินชัย
นาย ธรรมรักษ์ รัตนสมัย
นาย สมเกียรติ ยิ้มหัว