ทำเนียบนักศึกษาเก่า รุ่น 11

ทำเนียบนักศึกษาเก่า รุ่น 11

ชื่อ-นามสกุลอีเมล์
น.ส. อัชฎาวดี สุวรรณรัตน์b46003001@spu.ac.th
นาย ณัฐพล พรมทีnncfon_46@hotmail.com
นาย ณัฐพล สมนามn.rubbish@hotmail.com
นาย ภาคภูมิ แสงเลิศ
น.ส. ณิชา ศรีบัวอํ่าb46004359@spu.ac.th
นาย พีรพล ชื่นชมb46004866@spu.ac.th
น.ส. ปรีดา ไกรเทพpaw-46@hotmail.com
นาย พีรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ์tecpattaya@hotmail.com
น.ส. อาจารี หนองหารพิทักษ์R_JAREE_N@hotmail.com
นาย ฉลองรัตน์ ชูวารีb46014531@spu.ac.th
นาย สมพร อ่อนลาดSomporn_vmax@hotmail.com
นาย กฤษฎา สุขดีrozadio1812@hotmail.com
นาย จรัญ สีญพันธ์seeyapan@hotmail.com
น.ส. หฤทัย อุ่นแก้วb46018822@spu.ac.th
นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์จะรีb46021105@spu.ac.th
นาย ภาณุพงค์ ภรชัยธรรมb46022124@spu.ac.th
นาย ภูริวิชญ์ บุญยังb46022131@spu.ac.th
นาย โยธา รัตนเจริญโชคrfcdesign@scg.co.th
น.ส. ปัทมา ดีหนูb46024984@spu.ac.th
น.ส. นิศาชล ธาตุดีnicky_1428@hotmail.com
นาย สุพัตร์ น้อยภักดีb46033990@spu.ac.th
นาย ภาสกร ศรีสุขใสb46034008@spu.ac.th
นาย สุรเชษฐ์ นันทเสนีย์b46035325@spu.ac.th
นาย ธนุช ขันติกาโรb46038426@spu.ac.th
นาย มาตุภูมิ พวงช้อยmatuphum_tect@spu.ac.th
นาย ไชยพศ สุรภุชงค์aui382@hotmail.com
นาย เอกสิทธิ์ โขมมัยb46043521@spu.ac.th
นาย ธนารักษ์ เทพทองtanaruck.th@hotma
นาย วัชระ ธรรมาภิรมย์netty_ty@hotmail.com
น.ส. จิรดา บุญเรืองb46044608@spu.ac.th
น.ส. วาลิณี เพ็ชรประไพb46045432@spu.ac.th
นาย เกษม อภินันทคุณsunami_arc@hotmail.com
นาย คณาวุฒิ โฉมไสวb46053878@spu.ac.th
นาย กรกฎ นุสุขb46056462@spu.ac.th
นาย ศักดรินทร์ แก้วมหาชัยb46056784@spu.ac.th
นาย จักรกริช เทศเรียนb46057049@spu.ac.th
นาย จักรภพ ใสภิรมย์b46057087@spu.ac.th
นาย เอกชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์b46057347@spu.ac.th
นาย กฤษฎา พุทธาb46058431@spu.ac.th
น.ส. อรอุมา กันตังกุลkantangkul_o@hotmail.com
นาย สิทธิพงษ์ มุทาพงศ์b46065505@spu.ac.th
น.ส. ชาลินี เกียรติจุฑามณีjip_ba@hotmail.com
น.ส. ศิริกุล ณ พิกุลb46065889@spu.ac.th
นาย เอกราช มั่นคงb46065909@spu.ac.th
นาย ศรัณย์พร นาคสังข์b46069098@spu.ac.th
น.ส. ศิริลักษณ์ อุ่นเจริญb46069752@spu.ac.th
นาย วรวุฒิ ชินวรวงศ์skabinet_tect@hotmail.com
นาย พิชชานันท์ ชัยศิริRevive1990s@gmail.com
นาย กฤษฎา บุญจรัสเรือง