สาขาสถาปัตยกรรม

ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


thanongsak.ra@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ

- Architectural Design Methodology
- Buddhist Philosophy in Architecture

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จากัด(มหาชน) ตาแหน่ง: สถาปนิกโครงการและผู้จัดการฝ่ายงานสถาปัตยกรรม
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง: อาจารย์ประจาระดับ 6 และรักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- บริษัท อาร์ชลายน์ อาร์คิเต็ค จำกัด ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ และสถาปนิก
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตำแหน่ง: อาจารย์ประจาและหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์