25 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

25 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม
– พิธีพุทธาเทวาภิเษกพระพิฆเนศรุ่นครบรอบ 25 ปีคณะฯ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ช่วงเช้า พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม
ช่วงบ่าย พิธีพุทธาเทวาภิเษกพระพิฆเนศรุ่นครบรอบ 25 ปีคณะฯ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความศรัทธาจากผู้ร่วมงานทั้งอาจารย์ ผู้บริหารคณะฯ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจากหลายๆรุ่น ทำให้งานพิธีสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

https://www.facebook.com/activeedgespu