โครงการInternational Workshop 2016

บรรยากาศโครงการInternational Workshop 2016
ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2560
ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ4 มหาวิทยาลัยได้แก่
1.Sugiyama University 12 คน
2.Sripatum University 12 คน
3.National Taipei Tech University 6 คน
4.Chulalongkorn University 6 คน
โดยกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนตลาดน้ำหลักห้า คลองดำเนินสะดวก จ.สมุทรสาคร เป็นเวลา 9 วัน