เตรียมการทำความร่วมมือกับบริษัทลามิเนตชั้นนำ วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ สาขาวิชาการออกแบบภายใน

เตรียมการทำความร่วมมือกับบริษัทลามิเนตชั้นนำ วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ สาขาวิชาการออกแบบภายใน กำลังเตรียมการทำความร่วมมือกับบริษัทลามิเนตชั้นนำ วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)

จำกัด ในโครงการประกวดออกแบบผนังด้วยวัสดุปิดผิว ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม​ 2563​ โดยจะเป็นการทำงานร่วมกัน

ตั้งแต่การวางโจทย์กำหนดรายละเอียดการทำงาน การส่งผลงานประกวด การคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วม workshop เรียนรู้วัสดุและเทคนิควิธี

การต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาผลงานการออกแบบ โดยในรอบสุดท้าย ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะถูกนำมาสร้างสรรค์ตกแต่งผนังในพื้นที่

สาธารณะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ภูมิใจและเรียนรู้ตลอดเวลาที่ใช้เวลาอยู่ภายในคณะ การประกวดครั้งนี้จะเป็นการเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับทีมงานมืออาชีพตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงการติดตั้งจริง