สถาปัตย์เพื่อชุมชน เรียนรู้การพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนเทพลีลา
ชุมชนเทพลีลา เป็นชุมชนที่บุกรุกอยู่บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลักษณะเป็นชุมชนเก่าที่ผ่านการขยายตัวของเมืองกลายเป็นชุมชนแออัดในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่มีบ้านเลขที่ถาวร ไม่มีระบบไฟฟ้า ปะปาถาวร ลักษณะรูปแบบของการปรับปรุงคือการปรับปรุงบนที่ดินเดิม เนื่องจากบางหลังของชุมชนเป็นบ้านไม้ดั่งเดิม ลูกหลานต้องการปรับปรุงเพื่อรักษาไว้ แนวทางการพัฒนาจึงมีทั้งบ้านที่ปรับปรุงและเป็นบ้านที่สร้างใหม่ เราได้มีการทำกระบวนมีส่วนร่วมตั้งแต่แนวความคิดในการพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ระดับโซนจนถึงระดับชุมชน บางหลังที่ปรับปรุงต้องคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างหลักของอาคารให้แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ที่เพียงพอกับผู้อยู่อาศัย

การพัฒนามีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนา เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ตามมาตรฐานที่เหมาะสม ทั้งนี้กรอบข้อกำหนดและรายละเอียดของการพัฒนาเป็นไปตามหลักวิชาการ และความต้องการใช้สอยของชุมชน เช่น ขนาดทางสัญจร ส่วนการพัฒนาบ้านพักอาศัยมุ่งเน้นให้มีการยกระดับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร รวมถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาผังชุมชนกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน