“ศาลาปันสุข” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

"ศาลาปันสุข"

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
 
" ศาลาปันสุข "
 
"ศาลาปันสุข" โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนึ่งในโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ร่วมกับ มูลนิธิ SCG

ผลงานการออกแบบของ นายปรัชญา เพ็ชรลุ และนายสุนทร มันจิตร นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน ที่ชนะการประกวดแบบ จากการบูรณาการเข้ากับรายวิชา Interior Design 5 ทำงานร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-centred Design) และพัฒนาไปสู่งานจริงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนที่มาใช้งาน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ได้ทั้งประสบการณ์การทำงานจริงและความภาคภูมิใจ

ออกแบบ : นายปรัชญา เพ็ชรลุ และนายสุนทร มันจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ อาจารย์ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์
ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ อาจารย์ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์

ขอบคุณศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม (ISR) และทุกฝ่าย