มารู้จักตัวตน และแนวความคิด ของ อ.อ้น ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์

 

''สถาปัตยกรรมเป็นเสมือนงานศิลปะ มันมีความหมายในตัวของมันเอง''

มารู้จักตัวตน และแนวความคิด ของ อ.อ้น ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์
อาจารย์ใหม่ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประวัติการศึกษา - อ.อ้น

 

ระดับมัธยม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
ปริญญาตรี - สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท - สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานที่ผ่านมา - อ.อ้น


2554-2558 - ARCHITECT - STUDIOTOFU
2559-2560 - อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2559-2560 - PART TIME ARCHITECT - EMPTYROOM STUDIO
2559-2560 - PART TIME ARCHITECT - PA DESIGN
2559-2560 - PART TIME ARCHITECT - A105 ARCHITECT
2560 - ASA EXPO 2018 : VDO PRESENTATION นิทรรศการส่วนสมาคมสถาปนิกสนามในพระบรมราชูปถัมภ์ งานสถาปนิก’61
2561 - อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2561 - ARCHITECT - STUDIOTOFU


เหตุผลที่มาเป็นอาจารย์ - อ.อ้น


     เหตุผลที่มาเป็นอาจารย์ เพราะ ชอบอ่านหนังสือ ชอบฟังเพลง ชอบดูหนัง ชอบดูงานศิลปะ และ ชอบทำงานสถาปัตยกรรม ผมคิดว่าการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ สหวิทยาการในการมอบความรู้ให้กับนักศึกษา ผมหวังว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความรู้ให้นักศึกษาได


สิ่งที่จะทำให้นักศึกษา - อ.อ้น


     ผมคิดว่าตัวผมเองคนเดียวคงไม่สามารถทำให้นักศึกษา มีความสามารถในการเป็นสถาปนิกได้ครบถ้วน 100% แต่ผมเชื่อว่าความเป็นสถาปนิกเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัว ความมีวินัย และความเข้าใจในวิชาชีพ ดังนั้นสิ่งที่ผมสามารถจะให้กับนักศึกษาได้คือ แรงผลักดัน และ ความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ในสิ่งที่นักศึกษาสนใจ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบความคิดและ ความเป็นสถาปนิกได้ด้วยตนเอ


พูดถึงตัวเอง ในงานสถาปัตย์และอินทีเรีย 
“แนวทางความคิดหรืออนาคตของการเรียนทั้ง 2 สาขานี้” - อ.อ้น


     ตัวผมเองทำงานในสาขาสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ต่อเนื่องมาเกือบ 10 ปี คิดว่าในงานทั้ง 2 สาขา มีการพัฒนาและเปลี่ยนตามยุคสมัย ความสำคัญของทั้ง 2 ส่วน ไม่ได้น้อยไปกว่ากันแต่อยู่ที่ว่า โครงการไหนเรียกร้องให้เราต้องใช้ความคิดในสาขาไหนขึ้นมานำและตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เราต้องรับผิดชอบ โดยในอนาคตผมคิดว่า ทั้ง 2 สาขา จะต้องทำงานผสมผสานกันโดยที่มีปัจจัยที่ 3 นั่นคือ ส่วนของการตลาดและการสื่อสาร เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะไม่ถึงขั้นของงานในลักษณะ Commercial เราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างมุมมองที่สวยงาม เพราะ การถ่ายภาพ และ Social media มีผลสำคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ในการออกแบบงานไม่ว่าจะอยู่ในขนาดของอาคารเท่าไหร่ย่อมจะต้องสื่อสารออกไปสู่ผู้คนภายนอกอย่างแน่นอน เพราะเราเริ่มใช้สอยภาพมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าตัวหนังสื


แนวความคิดข้อคิดส่วนตัว - อ.อ้น


     ผมคิดว่าสถาปัตยกรรมเป็นเสมือนงานศิลปะ มันมีความหมายในตัวของมันเอง และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลโดยตรงกับมนุษย์ ดังนั้นการเรียนในสาขาสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบสถาปัตยกรรม จึงเป็นเรื่องท้าทายและน่าสนใจอยู่เสมอ ไม่ว่าสิ่งที่เราออกแบบนั้นจะยากหรือง่าย ซับซ้อนหรือแจ่มชัด ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องใช้กระบวนการและวิธีการ รวมถึงความใส่ใจในการออกแบบเสมอ