มารู้จักตัวตน และแนวความคิด ของ อ.คิตตี้ กรรณิกา สงวนสินธุกุล

 

"ในยุคสมัยที่ทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนควรจะต้องรู้จักออกไปเรียนรู้จากโลกภายนอกให้มากขึ้น"

มารู้จักตัวตน และแนวความคิด ของ อ.คิตตี้ กรรณิกา สงวนสินธุกุล
อาจารย์ใหม่ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประวัติการศึกษา - อ.คิตตี้

 

      -ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      -ปริญญาโท : สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผลงานที่ผ่านมา - อ.คิตตี้

 

ด้านงานวิจัย 
   -ผู้ช่วยวิจัยโครงการปรับปรุงข้อบัญญัติและผังเมืองกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2567
     รศ.ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร หัวหน้าโครงการ
   -ผู้ช่วยวิจัยโครงการ”ปทุมธานีโมเดล” ตามนโยบายการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าโครงการ
   -ผู้ช่วยวิจัยโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โครงการ”เมืองใหม่บางพลี”
     ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าโครงการ
    ชาติประจำ ปีงบประมาณ 2561
ด้านงานออกแบบ
   -ผู้ช่วยสถาปนิก“โครงการปทุมธานีโมเดล”ออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย สถาปนิก ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์
   -ผู้ช่วยสถาปนิก“โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
    โครงการพื้นยกบริเวณหออินเตอร์โซน โดย สถาปนิกผศ.ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ 
    โครงการปรับปรุงโรงอาหารทิวสนโดม โดย สถาปนิก ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ 
    โครงการออกแบบสำนักงานทรัพย์สินแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย สถาปนิก โดย ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์
   -ผู้ช่วยสถาปนิกโครงการปรับปรุงโรงแรมและหอพักภายในมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ สถาปนิก เชษฐา พลายชุม 
    โรงแรม D – LUXX
    ปรับปรุงทางเข้าของโครงการหอพักตึก14 ชั้น
ด้านทุนวิจัย
   -ทุนบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
   -ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่

 

เหตุผลที่มาเป็นอาจารย์ - อ.คิตตี้

 

มีความสนใจด้านงานวิชาการและด้านงานวิจัยอยากจะมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้นำ ความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดสู่คนอื่นๆและมีความสนใจในด้านการสอนหรือการถ่ายทอดความรู

 

สิ่งที่จะทำให้นักศึกษา - อ.คิตตี้


ตั้งใจจะนำความรู้มีท้้งด้าน การออกแบบ การค้นคว้าและกระบวนการทำงานวิจัยให้กับ นักศึกษานอกจากนี้ยังตั้งใจที่จะทำ โครงการสำหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ที่กว้างมากขึ้น เช่น ความรู้เชิงชุมชน เชิงสังคม และประสบการณ์ต่างๆจากนอกห้องเรียนนอกจากความรู้ที่จะได้รับในบทเรียน และเป้าหมายต่อเนื่องของการสร้างเรียนรู้ เพื่อดึงศักยภาพขอนักศึกษาที่มีอยู่ในเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวนักศึกษาเองและมหาวิทยาลัย

 

พูดถึงตัวเอง ในงานสถาปัตย์และอินทีเรีย 
“แนวทางความคิดหรืออนาคตของการเรียนทั้ง 2 สาขานี้” - อ.คิตตี้


โดยส่วนตัวมองว่า รูปแบบของการเรียนสถาปัตยกรรมในอนาคตนั้นมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะที่เป็นการเรียนรู้โดยเน้น ไปที่การเรียนรู้ผ่านการประยุกตใ์ช้ศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน หรือแม้กระทั่ง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้าง ความก้าวหน้าในสายงานนี้ซึ่งจะแตกต่างไปจากการเรียนรู้ผ่านทฤษฏีหรือบทเรียนเช่นเดิม ดังนั้น ในยุคสมัยที่ทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนควรจะต้องรู้จักออกไปเรียนรู้จากโลกภายนอกให้มากขึ้นมากกว่าการเรียนรู้เพียงแค่ในห้องเรียนเพื่อที่จะให้ความรู้รอบด้านและสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใชใ้นงานวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้ง่ายขึ้น

 

แนวความคิดข้อคิดส่วนตัว - อ.คิตตี้


ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราต้องลงมือทำ Remember that all success comes at a price.
จงอย่าหยุด ที่จะพัฒนาตัวเอง