พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงาน พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ SPU ร่วมทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล  ต่อจากนั้นได้ทำพิธีครอบครูไหว้ครูช่าง แก่ศิษยานุศิษย์  ณ Student Lounge & Exhibition Hall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรบูรณ์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ทาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะ ไล้หลีกพาล เป็นครูผู้ประกอบพิธีครอบครูไหว้ครูช่าง ในครั้งนี้