บรรยากาศการเปิดงาน “Freshman Freehand Sketching Exhibition”

บรรยากาศการเปิดงาน “Freshman Freehand Sketching Exhibition”

ภาพบรรยากาศการเปิดงาน “Freshman Freehand Sketching Exhibition” งานแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่นำผลงานจากรายวิชา Drawing และ Design จัดโดย อ.เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล อ.รัตนพรรณ เสน่ห์งามเจริญ อ.จรรยา ผลประเสริฐ และน้องๆปี 1 ทุกคน โดยมีอาจารย์ ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน

สามารถเข้าชมงาน Exhibition นี้ ในวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ SOA Exhibition Hall ชั้น 2 อาคาร 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม