นายวสุท มังคละคีรี รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ด้วยแนวคิดและกระบวนการในรูปแบบ Tube s’ Series ,Box morph + series,RH+Grasshopper

ขอแสดงความยินดี

นายวสุท มังคละคีรี

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ด้วยแนวคิดและกระบวนการในรูปแบบ Tube s’ Series ,Box morph + series,RH+Grasshopper

การประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ด้วยแนวคิดและกระบวนการในรูปแบบ Tube s’ Series ,Box morph + series,RH+Grasshopper
โจทย์การออกแบบบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ แบรนด์ LUXE® บนพื้นที่แสดงงานไม่เกิน 18ตรม.(6*3ม.) ภายใต้แนวคิด “หยิบเก่าเล่าใหม่” โดยนำเสนอภาพลักษณ์ และตัวตนของแบรนด์ลักซ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการใช้งานจริง เพื่อตอบสนองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้มุ่งเน้นในการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และสามารถนำมาใช้งานได้ใหม่
จัดโดย บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด