นายนัฐชัย คำแหงพล รางวัล TOYarch2019!!

นายนัฐชัย คำแหงพล (พี่คิว)

สาขาการออกแบบภายใน

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี

สาขาการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์

 

ผลงาน : พื้นที่เจริญสติ สถาน ลานคนเมือง

โดย : นัฐชัย คำแหงพล

สถาบัน : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม (บางเขน)

(Thesis of the Year in Interior Architecture and Decorative Arts Prize 2019)