นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระราชสมภพ ร.๙

ผศ.ธราดล เสาร์ชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.อานนท์ พรหมศิริ ผู่ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบภายในร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 4.12.2560 ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม