”งานพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา”

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์ มายังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทำการออกแบบพื้นที่สาธารณะในชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนอยู่ในพื้นที่รอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62 และบริษัทฯ ได้มีโครงการร่วมกับชุมชนในด้านการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ คณะฯ ได้จัดโครงการโดยบูรณาการกับรายวิชา สถาปัตยกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจำนวน 13 คน ลงพื้นที่เพื่อศึกษากายภาพ บริบทแวดล้อม และความต้องการของชุมชน ซึ่งรวมถึง เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนซึ่งมีจำกัดให้เกิดประโยชน์บนความต้องการที่แตกต่างกัน พื้นที่ส่วนกลางมี 2 ส่วน ส่วนแรกมีความกว้าง 2 เมตร ความยาว 50 เมตร มีลำรางสาธารณะขนาดเล็กขนานโดยตลอด ส่วนที่สองเป็นพื้นที่ที่ต่อจากลานจอดรถซึ่งชาวบ้านไม่ต้องการให้พื้นที่จอดรถรุกล้ำไป

สรุปความต้องการคือ ชุมชนต้องการให้ปรับปรุงเป็นศาลาพักผ่อนและลานนั่งเล่น ซึ่งจะต้องไม่รุกล้ำลำรางสาธารณะและป้องกันอันตรายจากการพลัดตก ของเด็กและผู้สูงอายุ และ สร้างศาลาอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำและห้องเก็บของ สำหรับทำกิจกรรมชุมชน รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นลานกีฬา

ที่ผ่านมาคณะนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้นำเสนอแบบขั้นต้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน นำมาพัฒนาต่อในขั้นรายละเอียด โดยให้นักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชา สถาปัตยกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ โดยบริษัทบางจากฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 50,000 บาท

ขณะนี้นักศึกษาได้จัดทำแบบและหุ่นจำลองซึ่งแสดงถึงแนวคิดและรายละเอียดของของโครงการเป็นที่เรียบร้อย แบบประกอบด้วย ผังรวมพื้นที่สาธารณะ ศาลาพักผ่อนริมทางเดิน ลานกีฬา และศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 2 ผลงาน เพื่อเตรียมนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากชาวชุมชน ในราวต้นเดือน ธันวาคม 2560 นี้ ก่อนที่จะส่งมอบแบบทั้งหมดและหุ่นจำลอง ให้กับทางบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) นำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างและสนับสนุนในการจัดสร้างแก่ชาวชุมชนต่อไป

#SOA #SPU #architecture #interior
#สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU
#อินทีเรียศรีปทุม #interiorSPU
#วิชาสถาปัตยกรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
#แหล่งร่วมความหลากหลายสถาปัตย์ศรีปทุม
#passion #creativity #เชื่อในตัวตนบนความต่าง
#เปิดโอกาศทุกความสามารถ
#ได้มากกว่าสถาปัตย์ #เต็กสุดขอบ
#ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม