ขอแสดงความยินดี ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

 

ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่ผ่านการประเมิณตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(SPU Professional Standard Framework : SPU-PSF)
รุ่นที่ 4 ครั้งที่1 ในระดับที่3 ระดับชำนาญพิเศษ (ACCOMPLISHMENT)