การรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

การรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะกรรมการสภาสถาปนิกในการประชุมและมีมติเห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2559 มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ในประเภทคุณวุฒิระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักสูตร 5 ปีขึ้นไป